Psychologické služby - Mgr. Zbyšek Mohaupt

Články

CO S TÍMTO ŽÁKEM? ZKUŠENOSTI SUPERVIZORA VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ

Psychoterapie, ročník 8, 2014, č. 3, s tr. 216-222


O DOVEDNOSTI SNÁŠET BOLEST.

Recenze knihy Ivana Illicha: Limity medicíny. Nemesis medicíny – zaprodané zdraví.

Psychoterapie, ročník 6, 2012, č. 3-4, str. 244-246.

HOP NEBO TROP: Máme šanci si dobře vybrat psychoterapeuta?

Psychologie Dnes, ročník 18, 2012, č. 6, str. 50-52.

Vodítka pro efektivní výběr služeb pomáhajícího profesionála.

KDYŽ JSOU BLÍZCÍ VZDÁLENÍ

Psychologie Dnes, ročník 18, 2012, č. 5, str. 12-15.

Jaké posilující či ohrožující vlivy přináší do blízkých vztahů fenomén dočasného odloučení.

KAM NÁS ZAVÁDÍ PRŮVODCE SUPERVIZÍ.

Recenze knihy Z. Havrdové, M. Hajného a kol: Praktická supervize.

Psychoterapie, ročník 5, 2011, č. 2, str. 123-125.

ÚČINNÉ STRATEGIE PROTI ZEVŠEDNĚNÍ VZTAHU.

Psychologie Dnes, ročník 17, 2011, č. 9, str. 12-14.

Jak se bránit hromadění křivd, citových zranění a odcizování v partnerském vztahu.

KOLIK PENĚZ DO SPOLEČNÉ KASY: Hospodaření v partnerství (leden 2010).
Psychologie Dnes, 1 /2010, str. 18-19, seriál Partnerská abeceda.
Článek shrnuje vzorce, mýty a modely našeho ekonomického chování v partnerském soužití, možné zdroje nerovnováhy a doporučení pro konstruktivní partnerské hospodaření.

CO ODE MNE VLASTNĚ CHCEŠ: Jak nechtít od partnera nemožné (březen 2009).
Psychologie Dnes, 3 /2009, str. 16-17, seriál Partnerská abeceda.
 
Článek (ve své původní, nezkrácené verzi) přibližuje jednu z potenciálně konfliktních oblastí partnerského života, jíž jsou naše nereálná, nevyřčená či málo uvědomovaná očekávání vůči našemu partnerovi.
 
 
Kompetence poradce pro další profesní vzdělávání: JAK ZVLÁDNOUT KRIZOVÝ ROZHOVOR(duben 2008).

Středisko podpory poradenských služeb, Národní vzdělávací fond,o.p.s., www.nvf.cz/spps

Článek přináší stručný popis toho, co to je stav psychické krize a jak lze v praxi poradce rozpoznat klienta v krizi; doporučení pro poradce, jak takovou situaci zvládnout; principy vedení krizového rozhovoru a možnosti předání klienta kolegům do dalších, navazujících služeb. Text je součástí databanky odborných statí pro poradce ve sféře vzdělávání a zaměstnanosti NVF, o.p.s.
 
ROGERS A TEORIE CHAOSU: Byl Carl R. Rogers prvním chaologem na poli psychoterapie? (září 1999).
Článek představuje krátké zamyšlení nad souvislostí některých postulátů „na klienta zaměřeného přístupu“ (PCA) amerického humanistického psychologa Carla Rogerse a tezemi teorie chaosu, zkoumající chování nelineárních dynamických systémů. Ukazuje, že paradigma „chaologů“ leží v samých základech humanistické psychoterapie.
 

VZDÁLENÉ CHVĚNÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL: Kapitoly z chaologie I. (1998-2000), Kontext – časopis Sekce rodinné terapie, ročenka, XV.-XVI., 1999/2000, str. 117-121.

Článek nabízí první přiblížení termínů, modelů a aplikací jedné specifické části teorie nelineárních dynamických systémů, nazývané od roku 1975 „teorií chaosu“. Zabývá se historií jejího vzniku i využitím metafory (či paradigmatu) chaologie v psychologii.

PROMĚNY BLÍZKÝCH VZTAHŮ : bok po boku nebo tváří v tvář? (podzim 1998).
Článek přibližuje dynamiku proměn blízkých intimních vztahů mezi dvěma lidmi, jak se vynořují, proměňují, nabývají na významu a důležitosti a zanikají v průběhu životní dráhy jedince. Blíže se zabývá zrodem přátelství a lásky a rozšířením partnerského vztahu v rodičovský.
 

Konfrontace – časopis pro psychoterapii, ročník IX., 1998, č. 3, str. 41-43.

Článek v krátkosti popisuje porodní proces v kontextu vývoje rodinného systému, kdy se (manželský) pár během několika hodin proměňuje v pár rodičovský. Celý tento autonomní tvůrčí proces lze rozdělit například do šesti stádií, dohromady tvořících „fázový přechod“ mezi partnerstvím a rodičovstvím.

 

Sborník ze semináře, SCHOLÉ FILOSOFIA, Liberec, 1997, str. 222-226.

- Tento referát zazněl jako příspěvek na interdisciplinárním semináři „Motivy kosmologických mýtů, hypotéz a teorií“, který probíhal 17.- 18.září 1996 v prostorách katedry filozofie Technické Univerzity Liberec. Ukazuje pohled psychologa na propojení filozofie a fyziky s využitím konceptu narativity.

 
 
Inspirativní články a texty z per jiných autorů: